Peace is the answer  
Loading
home
English translation of
Holy Guru Granth Sahib
English translation by Dr. Sant Singh Khalsa
taken from http://www.gurbanifiles.com/
Gurumukhi text taken from
http://www.srigranth.org/

Raag Maaroo - Part 033

ਆਪੇ ਕਿਸ ਹੀ, ਕਸਿ ਬਖਸੇ; ਆਪੇ ਦੇ ਲੈ, ਭਾਈ ਹੇ! ॥੮॥

ਆਪੇ ਧਨਖੁ, ਆਪੇ ਸਰਬਾਣਾ ॥

ਆਪੇ, ਸੁਘੜੁ ਸਰੂਪੁ ਸਿਆਣਾ ॥

ਕਹਤਾ ਬਕਤਾ ਸੁਣਤਾ ਸੋਈ; ਆਪੇ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੇ ॥੯॥

ਪਉਣੁ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤ ਜਾਤਾ ॥

ਉਦਰ ਸੰਜੋਗੀ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ॥

ਰੈਣਿ ਦਿਨਸੁ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ; ਜਗੁ ਖੇਲੈ ਖੇਲਾਈ ਹੇ ॥੧੦॥

ਆਪੇ ਮਛੁਲੀ, ਆਪੇ ਜਾਲਾ ॥

ਆਪੇ ਗਊ, ਆਪੇ ਰਖਵਾਲਾ ॥

ਸਰਬ ਜੀਆ ਜਗਿ ਜੋਤਿ ਤੁਮਾਰੀ; ਜੈਸੀ ਪ੍ਰਭਿ ਫੁਰਮਾਈ ਹੇ ॥੧੧॥

ਆਪੇ ਜੋਗੀ, ਆਪੇ ਭੋਗੀ ॥

ਆਪੇ ਰਸੀਆ, ਪਰਮ ਸੰਜੋਗੀ ॥

ਆਪੇ ਵੇਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ; ਨਿਰਭਉ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ਹੇ ॥੧੨॥

ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਝਹਿ ਸਮਾਣੀ ॥

ਜੋ ਦੀਸੈ, ਸਭ ਆਵਣ ਜਾਣੀ ॥

ਸੇਈ ਸਾਹ ਸਚੇ ਵਾਪਾਰੀ; ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ਹੇ ॥੧੩॥

ਸਬਦੁ ਬੁਝਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ॥

ਸਰਬ ਕਲਾ, ਸਾਚੇ ਭਰਪੂਰਾ ॥

ਅਫਰਿਓ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਸਦਾ ਤੂ; ਨਾ ਤਿਸੁ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਈ ਹੇ ॥੧੪॥

ਕਾਲੁ ਬਿਕਾਲੁ, ਭਏ ਦੇਵਾਨੇ ॥

ਸਬਦੁ ਸਹਜ ਰਸੁ, ਅੰਤਰਿ ਮਾਨੇ ॥

ਆਪੇ ਮੁਕਤਿ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਵਰਦਾਤਾ; ਭਗਤਿ ਭਾਇ ਮਨਿ ਭਾਈ ਹੇ ॥੧੫॥

ਆਪਿ ਨਿਰਾਲਮੁ, ਗੁਰ ਗਮ ਗਿਆਨਾ ॥

ਜੋ ਦੀਸੈ, ਤੁਝ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥

ਨਾਨਕੁ ਨੀਚੁ, ਭਿਖਿਆ ਦਰਿ ਜਾਚੈ; ਮੈ ਦੀਜੈ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ਹੇ ॥੧੬॥੧॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਆਪੇ, ਧਰਤੀ ਧਉਲੁ ਅਕਾਸੰ ॥

ਆਪੇ, ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸੰ ॥

ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਆਪੇ; ਆਪੇ ਕਾਰ ਕਮਾਈ ਹੇ ॥੧॥

ਜਿਸੁ ਕਰਣਾ, ਸੋ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵੇਖੈ ॥

ਕੋਇ ਨ ਮੇਟੈ, ਸਾਚੇ ਲੇਖੈ ॥

ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ; ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਹੇ ॥੨॥

ਪੰਚ ਚੋਰ, ਚੰਚਲ ਚਿਤੁ ਚਾਲਹਿ ॥

ਪਰ ਘਰ ਜੋਹਹਿ, ਘਰੁ ਨਹੀ ਭਾਲਹਿ ॥

ਕਾਇਆ ਨਗਰੁ ਢਹੈ ਢਹਿ ਢੇਰੀ; ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਪਤਿ ਜਾਈ ਹੇ ॥੩॥

ਗੁਰ ਤੇ ਬੂਝੈ, ਤ੍ਰਿਭਵਣੁ ਸੂਝੈ ॥

ਮਨਸਾ ਮਾਰਿ, ਮਨੈ ਸਿਉ ਲੂਝੈ ॥

ਜੋ ਤੁਧੁ ਸੇਵਹਿ, ਸੇ ਤੁਧ ਹੀ ਜੇਹੇ; ਨਿਰਭਉ ਬਾਲ ਸਖਾਈ ਹੇ ॥੪॥

ਆਪੇ, ਸੁਰਗੁ ਮਛੁ ਪਇਆਲਾ ॥

ਆਪੇ, ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੀ ਬਾਲਾ ॥

ਜਟਾ ਬਿਕਟ, ਬਿਕਰਾਲ ਸਰੂਪੀ; ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖਿਆ ਕਾਈ ਹੇ ॥੫॥

ਬੇਦ ਕਤੇਬੀ, ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਤਾ ॥

ਨਾ ਤਿਸੁ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਸੁਤ ਭ੍ਰਾਤਾ ॥

ਸਗਲੇ ਸੈਲ ਉਪਾਇ ਸਮਾਏ; ਅਲਖੁ ਨ ਲਖਣਾ ਜਾਈ ਹੇ ॥੬॥

ਕਰਿ ਕਰਿ ਥਾਕੀ, ਮੀਤ ਘਨੇਰੇ ॥

ਕੋਇ ਨ ਕਾਟੈ, ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ॥

ਸੁਰਿ ਨਰ ਨਾਥੁ ਸਾਹਿਬੁ ਸਭਨਾ ਸਿਰਿ; ਭਾਇ ਮਿਲੈ, ਭਉ ਜਾਈ ਹੇ ॥੭॥

ਭੂਲੇ ਚੂਕੇ, ਮਾਰਗਿ ਪਾਵਹਿ ॥

ਆਪਿ ਭੁਲਾਇ, ਤੂਹੈ ਸਮਝਾਵਹਿ ॥

ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ, ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਦੀਸੈ; ਨਾਵਹੁ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਪਾਈ ਹੇ ॥੮॥

Continued...

1021 : 1259
You Yourself test and forgive. You Yourself give and take, O Siblings of Destiny. ||8||

1021 : 1260
He Himself is the bow, and He Himself is the archer.

1021 : 1261
He Himself is all-wise, beautiful and all-knowing.

1021 : 1262
He is the speaker, the orator and the listener. He Himself made what is made. ||9||

1021 : 1263
Air is the Guru, and water is known to be the father.

1021 : 1264
The womb of the great mother earth gives birth to all.

1021 : 1265
Night and day are the two nurses, male and female; the world plays in this play. ||10||

1021 : 1266
You Yourself are the fish, and You Yourself are the net.

1021 : 1267
You Yourself are the cows, and You yourself are their keeper.

1021 : 1268
Your Light fills all the beings of the world; they walk according to Your Command, O God. ||11||

1021 : 1269
You Yourself are the Yogi, and You Yourself are the enjoyer.

1021 : 1270
You Yourself are the reveller; You form the supreme Union.

1021 : 1271
You Yourself are speechless, formless and fearless, absorbed in the primal ecstasy of deep meditation. ||12||

1021 : 1272
The sources of creation and speech are contained within You, Lord.

1021 : 1273
All that is seen, is coming and going.

1021 : 1274
They are the true bankers and traders, whom the True Guru has inspired to understand. ||13||

1021 : 1275
The Word of the Shabad is understood through the Perfect True Guru.

1021 : 1276
The True Lord is overflowing with all powers.

1021 : 1277
You are beyond our grasp, and forever independent. You do not have even an iota of greed. ||14||

1021 : 1278
Birth and death are meaningless, for those

1021 : 1279
who enjoy the sublime celestial essence of the Shabad within their minds.

1021 : 1280
He Himself is the Giver of liberation, satisfaction and blessings, to those devotees who love Him in their minds. ||15||

1021 : 1281
He Himself is immaculate; by contact with the Guru, spiritual wisdom is obtained.

1021 : 1282
Whatever is seen, shall merge into You.

1021 : 1283
Nanak, the lowly, begs for charity at Your Door; please, bless him with the glorious greatness of Your Name. ||16||1||

1021 : 1284
Maaroo, First Mehl:

1021 : 1285
He Himself is the earth, the mythical bull which supports it and the Akaashic ethers.

1021 : 1286
The True Lord Himself reveals His Glorious Virtues.

1021 : 1287
He Himself is celibate, chaste and contented; He Himself is the Doer of deeds. ||1||

1021 : 1288
He who created the creation, beholds what He has created.

1021 : 1289
No one can erase the Inscription of the True Lord.

1021 : 1290
He Himself is the Doer, the Cause of causes; He Himself is the One who bestows glorious greatness. ||2||

1021 : 1291
The five thieves cause the fickle consciousness to waver.

1021 : 1292
It looks into the homes of others, but does not search its own home.

1021 : 1293
The body-village crumbles into dust; without the Word of the Shabad, one's honor is lost. ||3||

1021 : 1294
One who realizes the Lord through the Guru, comprehends the three worlds.

1021 : 1295
He subdues his desires, and struggles with his mind.

1021 : 1296
Those who serve You, become just like You; O Fearless Lord, You are their best friend from infancy. ||4||

1021 : 1297
You Yourself are the heavenly realms, this world and the nether regions of the underworld.

1021 : 1298
You Yourself are the embodiment of light, forever young.

1021 : 1299
With matted hair, and a horrible, dreadful form, still, You have no form or feature. ||5||

1021 : 1300
The Vedas and the Bible do not know the mystery of God.

1021 : 1301
He has no mother, father, child or brother.

1021 : 1302
He created all the mountains, and levels them again; the Unseen Lord cannot be seen. ||6||

1021 : 1303
I have grown weary of making so many friends.

1021 : 1304
No one can rid me of my sins and mistakes.

1021 : 1305
God is the Supreme Lord and Master of all the angels and mortal beings; blessed with His Love, their fear is dispelled. ||7||

1021 : 1306
He puts back on the Path those who have wandered and strayed.

1021 : 1307
You Yourself make them stray, and You teach them again.

1021 : 1308
I cannot see anything except the Name. Through the Name comes salvation and merit. ||8||

Back to Top

-- Raag Maaroo - Part 033 --

 
About  FAQs  Sitemap  Sources  Privacy  History  Contact