Peace is the answer  
Loading
home
English translation of
Holy Guru Granth Sahib
English translation by Dr. Sant Singh Khalsa
taken from http://www.gurbanifiles.com/
Gurumukhi text taken from
http://www.srigranth.org/

Raag Maaroo - Part 039

ਚਾਰਿ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਜਗਿ ਆਇਆ ॥

ਸਿਵ ਸਕਤੀ, ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਪਾਇਆ ॥

ਏਕੁ ਵਿਸਾਰੇ ਤਾ ਪਿੜ ਹਾਰੇ; ਅੰਧੁਲੈ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਾ ਹੇ ॥੬॥

ਬਾਲਕੁ ਮਰੈ, ਬਾਲਕ ਕੀ ਲੀਲਾ ॥

ਕਹਿ ਕਹਿ ਰੋਵਹਿ, ਬਾਲੁ ਰੰਗੀਲਾ ॥

ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ, ਸੋ ਤਿਨ ਹੀ ਲੀਆ; ਭੂਲਾ ਰੋਵਣਹਾਰਾ ਹੇ ॥੭॥

ਭਰਿ ਜੋਬਨਿ ਮਰਿ ਜਾਹਿ, ਕਿ ਕੀਜੈ ॥

ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਿ ਰੋਵੀਜੈ ॥

ਮਾਇਆ ਕਾਰਣਿ ਰੋਇ ਵਿਗੂਚਹਿ; ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਸੰਸਾਰਾ ਹੇ ॥੮॥

ਕਾਲੀ ਹੂ ਫੁਨਿ ਧਉਲੇ ਆਏ ॥

ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ, ਗਥੁ ਗਇਆ ਗਵਾਏ ॥

ਦੁਰਮਤਿ ਅੰਧੁਲਾ ਬਿਨਸਿ ਬਿਨਾਸੈ; ਮੂਠੇ ਰੋਇ ਪੂਕਾਰਾ ਹੇ ॥੯॥

ਆਪੁ ਵੀਚਾਰਿ, ਨ ਰੋਵੈ ਕੋਈ ॥

ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ, ਤ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ, ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨ ਖੂਲਹਿ; ਸਬਦਿ ਮਿਲੈ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੇ ॥੧੦॥

ਬਿਰਧਿ ਭਇਆ, ਤਨੁ ਛੀਜੈ ਦੇਹੀ ॥

ਰਾਮੁ ਨ ਜਪਈ, ਅੰਤਿ ਸਨੇਹੀ ॥

ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਚਲੈ ਮੁਹਿ ਕਾਲੈ; ਦਰਗਹ ਝੂਠੁ ਖੁਆਰਾ ਹੇ ॥੧੧॥

ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ, ਚਲੈ ਕੂੜਿਆਰੋ ॥

ਆਵਤ ਜਾਤ, ਪੜੈ ਸਿਰਿ ਛਾਰੋ ॥

ਸਾਹੁਰੜੈ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ਨ ਪਾਏ; ਪੇਈਅੜੈ ਸਿਰਿ ਮਾਰਾ ਹੇ ॥੧੨॥

ਖਾਜੈ ਪੈਝੈ, ਰਲੀ ਕਰੀਜੈ ॥

ਬਿਨੁ ਅਭ ਭਗਤੀ, ਬਾਦਿ ਮਰੀਜੈ ॥

ਸਰ ਅਪਸਰ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ; ਜਮੁ ਮਾਰੇ, ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਹੇ? ॥੧੩॥

ਪਰਵਿਰਤੀ ਨਰਵਿਰਤਿ ਪਛਾਣੈ ॥

ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਗਿ, ਸਬਦਿ ਘਰੁ ਜਾਣੈ ॥

ਕਿਸ ਹੀ ਮੰਦਾ ਆਖਿ ਨ ਚਲੈ; ਸਚਿ ਖਰਾ ਸਚਿਆਰਾ ਹੇ ॥੧੪॥

ਸਾਚ ਬਿਨਾ, ਦਰਿ ਸਿਝੈ ਨ ਕੋਈ ॥

ਸਾਰ ਸਬਦਿ, ਪੈਝੈ ਪਤਿ ਹੋਈ ॥

ਆਪੇ ਬਖਸਿ ਲਏ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ; ਹਉਮੈ ਗਰਬੁ ਨਿਵਾਰਾ ਹੇ ॥੧੫॥

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥

ਜੁਗਹ ਜੁਗੰਤਰ ਕੀ, ਬਿਧਿ ਜਾਣੈ ॥

ਨਾਨਕ, ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਤਰੁ ਤਾਰੀ; ਸਚੁ ਤਾਰੇ ਤਾਰਣਹਾਰਾ ਹੇ ॥੧੬॥੧॥੭॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ॥

ਹਰਿ ਸਾ ਮੀਤੁ, ਨਾਹੀ ਮੈ ਕੋਈ ॥

ਜਿਨਿ ਤਨੁ ਮਨੁ ਦੀਆ, ਸੁਰਤਿ ਸਮੋਈ ॥

ਸਰਬ ਜੀਆ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਿ ਸਮਾਲੇ; ਸੋ ਅੰਤਰਿ ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਹੇ ॥੧॥

ਗੁਰੁ ਸਰਵਰੁ, ਹਮ ਹੰਸ ਪਿਆਰੇ ॥

ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਰਤਨ, ਲਾਲ ਬਹੁ ਸਾਰੇ ॥

ਮੋਤੀ ਮਾਣਕ ਹੀਰਾ ਹਰਿ ਜਸੁ; ਗਾਵਤ ਮਨੁ ਤਨੁ ਭੀਨਾ ਹੇ ॥੨॥

ਹਰਿ ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ, ਅਗਾਧਿ ਨਿਰਾਲਾ ॥

ਹਰਿ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਈਐ, ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਮਤਿ, ਤਾਰੇ ਤਾਰਣਹਾਰਾ; ਮੇਲਿ ਲਏ ਰੰਗਿ ਲੀਨਾ ਹੇ ॥੩॥

ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝਹੁ, ਮੁਕਤਿ ਕਿਨੇਹੀ ॥

ਓਹੁ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ, ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ ॥

ਦਰਗਹ ਮੁਕਤਿ ਕਰੇ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ; ਬਖਸੇ ਅਵਗੁਣ ਕੀਨਾ ਹੇ ॥੪॥

Continued...

1027 : 1545
He came into the world to obtain the four great blessings.

1027 : 1546
He came to dwell in the home of the Shiva and Shakti, energy and matter.

1027 : 1547
But he forgot the One Lord, and he has lost the game. The blind person forgets the Naam, the Name of the Lord. ||6||

1027 : 1548
The child dies in his childish games.

1027 : 1549
They cry and mourn, saying that he was such a playful child.

1027 : 1550
The Lord who owns him has taken him back. Those who weep and mourn are mistaken. ||7||

1027 : 1551
What can they do, if he dies in his youth?

1027 : 1552
They cry out, "His is mine, he is mine!"

1027 : 1553
They cry for the sake of Maya, and are ruined; their lives in this world are cursed. ||8||

1027 : 1554
Their black hair eventually turns grey.

1027 : 1555
Without the Name, they lose their wealth, and then leave.

1027 : 1556
They are evil-minded and blind - they are totally ruined; they are plundered, and cry out in pain. ||9||

1027 : 1557
One who understands himself, does not cry.

1027 : 1558
When he meets the True Guru, then he understands.

1027 : 1559
Without the Guru, the heavy, hard doors are not opened. Obtaining the Word of the Shabad, one is emancipated. ||10||

1027 : 1560
The body grows old, and is beaten out of shape.

1027 : 1561
But he does not meditate on the Lord, His only friend, even at the end.

1027 : 1562
Forgetting the Naam, the Name of the Lord, he departs with his face blackened. The false are humiliated in the Court of the Lord. ||11||

1027 : 1563
Forgetting the Naam, the false ones depart.

1027 : 1564
Coming and going, dust falls on their heads.

1027 : 1565
The soul-bride finds no home in her in-laws' home, the world hereafter; she suffers in agony in this world of her parents' home. ||12||

1027 : 1566
She eats, dresses and plays joyfully,

1027 : 1567
but without loving devotional worship of the Lord, she dies uselessly.

1027 : 1568
One who does not distinguish between good and evil, is beaten by the Messenger of Death; how can anyone escape this? ||13||

1027 : 1569
One who realizes what he has to possess, and what he has to abandon,

1027 : 1570
associating with the Guru, comes to know the Word of the Shabad, within the home of his own self.

1027 : 1571
Do not call anyone else bad; follow this way of life. Those who are true are judged to be genuine by the True Lord. ||14||

1027 : 1572
Without Truth, no one succeeds in the Court of the Lord.

1027 : 1573
Through the True Shabad, one is robed in honor.

1027 : 1574
He forgives those with whom He is pleased; they silence their egotism and pride. ||15||

1027 : 1575
One who realizes the Hukam of God's Command, by the Grace of the Guru,

1027 : 1576
comes to know the lifestyle of the ages.

1027 : 1577
O Nanak, chant the Naam, and cross over to the other side. The True Lord will carry you across. ||16||1||7||

1027 : 1578
Maaroo, First Mehl:

1027 : 1579
I have no other friend like the Lord.

1027 : 1580
He gave me body and mind, and infused consciousness into my being.

1027 : 1581
He cherishes and cares for all beings; He is deep within, the wise, all-knowing Lord. ||1||

1027 : 1582
The Guru is the sacred pool, and I am His beloved swan.

1027 : 1583
In the ocean, there are so many jewels and rubies.

1027 : 1584
The Lord's Praises are pearls, gems and diamonds. Singing His Praises, my mind and body are drenched with His Love. ||2||

1027 : 1585
The Lord is inaccessible, inscrutable, unfathomable and unattached.

1027 : 1586
The Lord's limits cannot be found; the Guru is the Lord of the World.

1027 : 1587
Through the Teachings of the True Guru, the Lord carries us across to the other side. He unites in His Union those who are colored by His Love. ||3||

1027 : 1588
Without the True Guru, how can anyone be liberated?

1027 : 1589
He has been the Friend of the Lord, from the very beginning of time, and all throughout the ages.

1027 : 1590
By His Grace, He grants liberation in His Court; He forgives them for their sins. ||4||

Back to Top

-- Raag Maaroo - Part 039 --

 
About  FAQs  Sitemap  Sources  Privacy  History  Contact