Peace is the answer  
Loading
home
English translation of
Holy Guru Granth Sahib
English translation by Dr. Sant Singh Khalsa
taken from http://www.gurbanifiles.com/
Gurumukhi text taken from
http://www.srigranth.org/

Raag Maaroo - Part 045

ਸਭੁ ਕੋ ਬੋਲੈ, ਆਪਣ ਭਾਣੈ ॥

ਮਨਮੁਖੁ, ਦੂਜੈ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣੈ ॥

ਅੰਧੁਲੇ ਕੀ ਮਤਿ, ਅੰਧਲੀ ਬੋਲੀ; ਆਇ ਗਇਆ ਦੁਖੁ ਤਾਹਾ ਹੇ ॥੧੧॥

ਦੁਖ ਮਹਿ ਜਨਮੈ, ਦੁਖ ਮਹਿ ਮਰਣਾ ॥

ਦੂਖੁ ਨ ਮਿਟੈ, ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਣਾ ॥

ਦੂਖੀ ਉਪਜੈ, ਦੂਖੀ ਬਿਨਸੈ; ਕਿਆ ਲੈ ਆਇਆ? ਕਿਆ ਲੈ ਜਾਹਾ ਹੇ? ॥੧੨॥

ਸਚੀ ਕਰਣੀ, ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਰਕਾਰਾ ॥

ਆਵਣੁ ਜਾਣੁ ਨਹੀ ਜਮ ਧਾਰਾ ॥

ਡਾਲ ਛੋਡਿ, ਤਤੁ ਮੂਲੁ ਪਰਾਤਾ; ਮਨਿ ਸਾਚਾ ਓਮਾਹਾ ਹੇ ॥੧੩॥

ਹਰਿ ਕੇ ਲੋਗ, ਨਹੀ ਜਮੁ ਮਾਰੈ ॥

ਨਾ ਦੁਖੁ ਦੇਖਹਿ, ਪੰਥਿ ਕਰਾਰੈ ॥

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਪੂਜਾ; ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕਾਹਾ ਹੇ ॥੧੪॥

ਓੜੁ ਨ ਕਥਨੈ, ਸਿਫਤਿ ਸਜਾਈ ॥

ਜਿਉ ਤੁਧੁ ਭਾਵਹਿ, ਰਹਹਿ ਰਜਾਈ ॥

ਦਰਗਹ ਪੈਧੇ ਜਾਨਿ ਸੁਹੇਲੇ; ਹੁਕਮਿ ਸਚੇ ਪਾਤਿਸਾਹਾ ਹੇ ॥੧੫॥

ਕਿਆ ਕਹੀਐ? ਗੁਣ ਕਥਹਿ ਘਨੇਰੇ ॥

ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਵਹਿ, ਵਡੇ ਵਡੇਰੇ ॥

ਨਾਨਕ, ਸਾਚੁ ਮਿਲੈ ਪਤਿ ਰਾਖਹੁ; ਤੂ ਸਿਰਿ ਸਾਹਾ ਪਾਤਿਸਾਹਾ ਹੇ ॥੧੬॥੬॥੧੨॥

ਮਾਰੂ ਮਹਲਾ ੧ ਦਖਣੀ ॥

ਕਾਇਆ ਨਗਰੁ, ਨਗਰ ਗੜ ਅੰਦਰਿ ॥

ਸਾਚਾ ਵਾਸਾ, ਪੁਰਿ ਗਗਨੰਦਰਿ ॥

ਅਸਥਿਰੁ ਥਾਨੁ ਸਦਾ ਨਿਰਮਾਇਲੁ; ਆਪੇ ਆਪੁ ਉਪਾਇਦਾ ॥੧॥

ਅੰਦਰਿ ਕੋਟ, ਛਜੇ ਹਟਨਾਲੇ ॥

ਆਪੇ ਲੇਵੈ, ਵਸਤੁ ਸਮਾਲੇ ॥

ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਜੜੇ ਜੜਿ ਜਾਣੈ; ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਖੋਲਾਇਦਾ ॥੨॥

ਭੀਤਰਿ ਕੋਟ, ਗੁਫਾ ਘਰ ਜਾਈ ॥

ਨਉ ਘਰ ਥਾਪੇ, ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ॥

ਦਸਵੈ ਪੁਰਖੁ ਅਲੇਖੁ ਅਪਾਰੀ; ਆਪੇ ਅਲਖੁ ਲਖਾਇਦਾ ॥੩॥

ਪਉਣ ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ ਇਕ ਵਾਸਾ ॥

ਆਪੇ ਕੀਤੋ, ਖੇਲੁ ਤਮਾਸਾ ॥

ਬਲਦੀ ਜਲਿ ਨਿਵਰੈ ਕਿਰਪਾ ਤੇ; ਆਪੇ ਜਲ ਨਿਧਿ ਪਾਇਦਾ ॥੪॥

ਧਰਤਿ ਉਪਾਇ, ਧਰੀ ਧਰਮ ਸਾਲਾ ॥

ਉਤਪਤਿ ਪਰਲਉ, ਆਪਿ ਨਿਰਾਲਾ ॥

ਪਵਣੈ ਖੇਲੁ ਕੀਆ ਸਭ ਥਾਈ; ਕਲਾ ਖਿੰਚਿ ਢਾਹਾਇਦਾ ॥੫॥

ਭਾਰ ਅਠਾਰਹ, ਮਾਲਣਿ ਤੇਰੀ ॥

ਚਉਰੁ ਢੁਲੈ, ਪਵਣੈ ਲੈ ਫੇਰੀ ॥

ਚੰਦੁ ਸੂਰਜੁ ਦੁਇ ਦੀਪਕ ਰਾਖੇ; ਸਸਿ ਘਰਿ ਸੂਰੁ ਸਮਾਇਦਾ ॥੬॥

ਪੰਖੀ ਪੰਚ, ਉਡਰਿ ਨਹੀ ਧਾਵਹਿ ॥

ਸਫਲਿਓ ਬਿਰਖੁ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲੁ ਪਾਵਹਿ ॥

ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਰਵੈ ਗੁਣ ਗਾਵੈ; ਹਰਿ ਰਸੁ ਚੋਗ ਚੁਗਾਇਦਾ ॥੭॥

ਝਿਲਮਿਲ ਝਿਲਕੈ, ਚੰਦੁ ਨ ਤਾਰਾ ॥

ਸੂਰਜ ਕਿਰਣਿ, ਨ ਬਿਜੁਲਿ ਗੈਣਾਰਾ ॥

ਅਕਥੀ ਕਥਉ ਚਿਹਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ; ਪੂਰਿ ਰਹਿਆ ਮਨਿ ਭਾਇਦਾ ॥੮॥

ਪਸਰੀ ਕਿਰਣਿ, ਜੋਤਿ ਉਜਿਆਲਾ ॥

ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖੈ, ਆਪਿ ਦਇਆਲਾ ॥

ਅਨਹਦ ਰੁਣ ਝੁਣਕਾਰੁ ਸਦਾ ਧੁਨਿ; ਨਿਰਭਉ ਕੈ ਘਰਿ, ਵਾਇਦਾ ॥੯॥

Continued...

1033 : 1817
Everyone speaks as they please.

1033 : 1818
The self-willed manmukh, in duality, does not know how to speak.

1033 : 1819
The blind person has a blind and deaf intellect; coming and going in reincarnation, he suffers in pain. ||11||

1033 : 1820
In pain he is born, and in pain he dies.

1033 : 1821
His pain is not relieved, without seeking the Sanctuary of the Guru.

1033 : 1822
In pain he is created, and in pain he perishes. What has he brought with himself? And what will he take away? ||12||

1033 : 1823
True are the actions of those who are under the Guru's influence.

1033 : 1824
They do not come and go in reincarnation, and they are not subject to the laws of Death.

1033 : 1825
Whoever abandons the branches, and clings to the true root, enjoys true ecstasy within his mind. ||13||

1033 : 1826
Death cannot strike down the people of the Lord.

1033 : 1827
They do not see pain on the most difficult path.

1033 : 1828
Deep within the nucleus of their hearts, they worship and adore the Lord's Name; there is nothing else at all for them. ||14||

1033 : 1829
There is no end to the Lord's sermon and Praise.

1033 : 1830
As it pleases You, I remain under Your Will.

1033 : 1831
I am embellished with robes of honor in the Court of the Lord, by the Order of the True King. ||15||

1033 : 1832
How can I chant Your uncounted glories?

1033 : 1833
Even the greatest of the great do not know Your limits.

1033 : 1834
Please bless Nanak with the Truth, and preserve his honor; You are the supreme emperor above the heads of kings. ||16||6||12||

1033 : 1835
Maaroo, First Mehl, Dakhanee:

1033 : 1836
Deep within the body-village is the fortress.

1033 : 1837
The dwelling of the True Lord is within the city of the Tenth Gate.

1033 : 1838
This place is permanent and forever immaculate. He Himself created it. ||1||

1033 : 1839
Within the fortress are balconies and bazaars.

1033 : 1840
He Himself takes care of His merchandise.

1033 : 1841
The hard and heavy doors of the Tenth Gate are closed and locked. Through the Word of the Guru's Shabad, they are thrown open. ||2||

1033 : 1842
Within the fortress is the cave, the home of the self.

1033 : 1843
He established the nine gates of this house, by His Command and His Will.

1033 : 1844
In the Tenth Gate, the Primal Lord, the unknowable and infinite dwells; the unseen Lord reveals Himself. ||3||

1033 : 1845
Within the body of air, water and fire, the One Lord dwells.

1033 : 1846
He Himself stages His wondrous dramas and plays.

1033 : 1847
By His Grace, water puts out the burning fire; He Himself stores it up in the watery ocean. ||4||

1033 : 1848
Creating the earth, He established it as the home of Dharma.

1033 : 1849
Creating and destroying, He remains unattached.

1033 : 1850
He stages the play of the breath everywhere. Withdrawing His power, He lets the beings crumble. ||5||

1033 : 1851
Your gardener is the vast vegetation of nature.

1033 : 1852
The wind blowing around is the chauree, the fly-brush, waving over You.

1033 : 1853
The Lord placed the two lamps, the sun and the moon; the sun merges in the house of the moon. ||6||

1033 : 1854
The five birds do not fly wild.

1033 : 1855
The tree of life is fruitful, bearing the fruit of Ambrosial Nectar.

1033 : 1856
The Gurmukh intuitively sings the Glorious Praises of the Lord; he eats the food of the Lord's sublime essence. ||7||

1033 : 1857
The dazzling light glitters, although neither the moon nor the stars are shining;

1033 : 1858
neither the sun's rays nor the lightning flashes across the sky.

1033 : 1859
I describe the indescribable state, which has no sign, where the all-pervading Lord is still pleasing to the mind. ||8||

1033 : 1860
The rays of Divine Light have spread out their brilliant radiance.

1033 : 1861
Having created the creation, the Merciful Lord Himself gazes upon it.

1033 : 1862
The sweet, melodious, unstruck sound current vibrates continuously in the home of the fearless Lord. ||9||

Back to Top

-- Raag Maaroo - Part 045 --

 
About  FAQs  Sitemap  Sources  Privacy  History  Contact