Peace is the answer  
Loading
home
English translation of
Holy Guru Granth Sahib
English translation by Dr. Sant Singh Khalsa
taken from http://www.gurbanifiles.com/
Gurumukhi text taken from
http://www.srigranth.org/

Raag Maaroo - Part 108

ਪਉੜੀ ॥

ਤੁਧੁ ਰੂਪੁ ਨ ਰੇਖਿਆ ਜਾਤਿ; ਤੂ ਵਰਨਾ ਬਾਹਰਾ ॥

ਏ ਮਾਣਸ ਜਾਣਹਿ ਦੂਰਿ; ਤੂ ਵਰਤਹਿ ਜਾਹਰਾ ॥

ਤੂ ਸਭਿ ਘਟ ਭੋਗਹਿ ਆਪਿ; ਤੁਧੁ ਲੇਪੁ ਨ ਲਾਹਰਾ ॥

ਤੂ ਪੁਰਖੁ ਅਨੰਦੀ ਅਨੰਤ; ਸਭ ਜੋਤਿ ਸਮਾਹਰਾ ॥

ਤੂ ਸਭ ਦੇਵਾ ਮਹਿ ਦੇਵ; ਬਿਧਾਤੇ ਨਰਹਰਾ ॥

ਕਿਆ ਆਰਾਧੇ? ਜਿਹਵਾ ਇਕ; ਤੂ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਪਰਪਰਾ ॥

ਜਿਸੁ ਮੇਲਹਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਆਪਿ; ਤਿਸ ਕੇ ਸਭਿ ਕੁਲ ਤਰਾ ॥

ਸੇਵਕ ਸਭਿ ਕਰਦੇ ਸੇਵ ਦਰਿ; ਨਾਨਕੁ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ॥੫॥

ਡਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

ਗਹਡੜੜਾ ਤ੍ਰਿਣਿ ਛਾਇਆ; ਗਾਫਲ! ਜਲਿਓਹੁ ਭਾਹਿ ॥

ਜਿਨਾ ਭਾਗ ਮਥਾਹੜੈ; ਤਿਨ ਉਸਤਾਦ ਪਨਾਹਿ ॥੧॥

ਮਃ ੫ ॥

ਨਾਨਕ, ਪੀਠਾ ਪਕਾ ਸਾਜਿਆ; ਧਰਿਆ ਆਣਿ ਮਉਜੂਦੁ ॥

ਬਾਝਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ; ਬੈਠਾ ਝਾਕੁ ਦਰੂਦ ॥੨॥

ਮਃ ੫ ॥

ਨਾਨਕ, ਭੁਸਰੀਆ ਪਕਾਈਆ; ਪਾਈਆ ਥਾਲੈ ਮਾਹਿ ॥

ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਮਨਾਇਆ; ਰਜਿ ਰਜਿ ਸੇਈ ਖਾਹਿ ॥੩॥

ਪਉੜੀ ॥

ਤੁਧੁ ਜਗ ਮਹਿ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਆ; ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਪਾਈਆ ॥

ਏਕੁ ਮੰਦਰੁ ਪੰਚ ਚੋਰ ਹਹਿ; ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਬੁਰਿਆਈਆ ॥

ਦਸ ਨਾਰੀ, ਇਕੁ ਪੁਰਖੁ ਕਰਿ; ਦਸੇ ਸਾਦਿ ਲਭਾਈਆ ॥

ਏਨਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਮੋਹੀਆ; ਨਿਤ ਫਿਰਹਿ ਭਰਮਾਈਆ ॥

ਹਾਠਾ ਦੋਵੈ ਕੀਤੀਓ; ਸਿਵ ਸਕਤਿ ਵਰਤਾਈਆ ॥

ਸਿਵ ਅਗੈ ਸਕਤੀ ਹਾਰਿਆ; ਏਵੈ ਹਰਿ ਭਾਈਆ ॥

ਇਕਿ ਵਿਚਹੁ ਹੀ ਤੁਧੁ ਰਖਿਆ; ਜੋ ਸਤਸੰਗਿ ਮਿਲਾਈਆ ॥

ਜਲ ਵਿਚਹੁ ਬਿੰਬੁ ਉਠਾਲਿਓ; ਜਲ ਮਾਹਿ ਸਮਾਈਆ ॥੬॥

ਡਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

ਆਗਾਹਾ ਕੂ ਤ੍ਰਾਘਿ; ਪਿਛਾ ਫੇਰਿ ਨ ਮੁਹਡੜਾ ॥

ਨਾਨਕ, ਸਿਝਿ ਇਵੇਹਾ ਵਾਰ; ਬਹੁੜਿ ਨ ਹੋਵੀ ਜਨਮੜਾ ॥੧॥

ਮਃ ੫ ॥

ਸਜਣੁ ਮੈਡਾ ਚਾਈਆ; ਹਭ ਕਹੀ ਦਾ ਮਿਤੁ ॥

ਹਭੇ ਜਾਣਨਿ ਆਪਣਾ; ਕਹੀ ਨ ਠਾਹੇ ਚਿਤੁ ॥੨॥

ਮਃ ੫ ॥

ਗੁਝੜਾ ਲਧਮੁ ਲਾਲੁ; ਮਥੈ ਹੀ ਪਰਗਟੁ ਥਿਆ ॥

ਸੋਈ ਸੁਹਾਵਾ ਥਾਨੁ; ਜਿਥੈ ਪਿਰੀਏ ਨਾਨਕ ਜੀ! ਤੂ ਵੁਠਿਆ ॥੩॥

ਪਉੜੀ ॥

ਜਾ ਤੂ ਮੇਰੈ ਵਲਿ ਹੈ; ਤਾ ਕਿਆ ਮੁਹਛੰਦਾ? ॥

ਤੁਧੁ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਮੈਨੋ ਸਉਪਿਆ; ਜਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ॥

ਲਖਮੀ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵਈ; ਖਾਇ ਖਰਚਿ ਰਹੰਦਾ ॥

ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਮੇਦਨੀ; ਸਭ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ ॥

ਏਹ ਵੈਰੀ ਮਿਤ੍ਰ ਸਭਿ ਕੀਤਿਆ; ਨਹ ਮੰਗਹਿ ਮੰਦਾ ॥

ਲੇਖਾ ਕੋਇ ਨ ਪੁਛਈ; ਜਾ ਹਰਿ ਬਖਸੰਦਾ ॥

ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ; ਮਿਲਿ ਗੁਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ॥

ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰਿਐ; ਜਾ ਤੁਧੁ ਭਾਵੰਦਾ ॥੭॥

ਡਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

ਡੇਖਣ ਕੂ ਮੁਸਤਾਕੁ; ਮੁਖੁ ਕਿਜੇਹਾ ਤਉ ਧਣੀ ॥

ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੈ ਹਾਲਿ; ਜਾ ਡਿਠਮੁ, ਤਾ ਮਨੁ ਧ੍ਰਾਪਿਆ ॥੧॥

Continued...

1096 : 4687
Pauree:

1096 : 4688
You have no form or shape, no social class or race.

1096 : 4689
These humans believe that You are far away; but You are quite obviously apparent.

1096 : 4690
You enjoy Yourself in every heart, and no filth sticks to You.

1096 : 4691
You are the blissful and infinite Primal Lord God; Your Light is all-pervading.

1096 : 4692
Among all divine beings, You are the most divine, O Creator-architect, Rejuvenator of all.

1096 : 4693
How can my single tongue worship and adore You? You are the eternal, imperishable, infinite Lord God.

1096 : 4694
One whom You Yourself unite with the True Guru - all his generations are saved.

1096 : 4695
All Your servants serve You; Nanak is a humble servant at Your Door. ||5||

1096 : 4696
Dakhanay, Fifth Mehl:

1096 : 4697
He builds a hut of straw, and the fool lights a fire in it.

1096 : 4698
Only those who have such pre-ordained destiny on their foreheads, find Shelter with the Master. ||1||

1096 : 4699
Fifth Mehl:

1096 : 4700
O Nanak, he grinds the corn, cooks it and places it before himself.

1096 : 4701
But without his True Guru, he sits and waits for his food to be blessed. ||2||

1096 : 4702
Fifth Mehl:

1096 : 4703
O Nanak, the loaves of bread are baked and placed on the plate.

1096 : 4704
Those who obey their Guru, eat and are totally satisfied. ||3||

1096 : 4705
Pauree:

1096 : 4706
You have staged this play in the world, and infused egotism into all beings.

1096 : 4707
In the one temple of the body are the five thieves, who continually misbehave.

1096 : 4708
The ten brides, the sensory organs were created, and the one husband, the self; the ten are engrossed in flavors and tastes.

1096 : 4709
This Maya fascinates and entices them; they wander continually in doubt.

1096 : 4710
You created both sides, spirit and matter, Shiva and Shakti.

1096 : 4711
Matter loses out to spirit; this is pleasing to the Lord.

1096 : 4712
You enshrined spirit within, which leads to merger with the Sat Sangat, the True Congregation.

1096 : 4713
Within the bubble, You formed the bubble, which shall once again merge into the water. ||6||

1096 : 4714
Dakhanay, Fifth Mehl:

1096 : 4715
Look ahead; don't turn your face backwards.

1096 : 4716
O Nanak, be successful this time, and you shall not be reincarnated again. ||1||

1096 : 4717
Fifth Mehl:

1096 : 4718
My joyful friend is called the friend of all.

1096 : 4719
All think of Him as their own; He never breaks anyone's heart. ||2||

1096 : 4720
Fifth Mehl:

1096 : 4721
The hidden jewel has been found; it has appeared on my forehead.

1096 : 4722
Beautiful and exalted is that place, O Nanak, where You dwell, O my Dear Lord. ||3||

1096 : 4723
Pauree:

1096 : 4724
When You are on my side, Lord, what do I need to worry about?

1096 : 4725
You entrusted everything to me, when I became Your slave.

1096 : 4726
My wealth is inexhaustible, no matter how much I spend and consume.

1096 : 4727
The 8.4 million species of beings all work to serve me.

1096 : 4728
All these enemies have become my friends, and no one wishes me ill.

1096 : 4729
No one calls me to account, since God is my forgiver.

1096 : 4730
I have become blissful, and I have found peace, meeting with the Guru, the Lord of the Universe.

1096 : 4731
All my affairs have been resolved, since You are pleased with me. ||7||

1096 : 4732
Dakhanay, Fifth Mehl:

1096 : 4733
I am so eager to see You, O Lord; what does Your face look like?

1096 : 4734
I wandered around in such a miserable state, but when I saw You, my mind was comforted and consoled. ||1||

Back to Top

-- Raag Maaroo - Part 108 --

 
About  FAQs  Sitemap  Sources  Privacy  History  Contact