Peace is the answer  
Loading
home
English translation of
Holy Guru Granth Sahib
English translation by Dr. Sant Singh Khalsa
taken from http://www.gurbanifiles.com/
Gurumukhi text taken from
http://www.srigranth.org/

Raag Maaroo - Part 111

ਖਟੁ ਦਰਸਨੁ ਭ੍ਰਮਤੇ ਫਿਰਹਿ; ਨਹ ਮਿਲੀਐ ਭੇਖੰ ॥

ਵਰਤ ਕਰਹਿ ਚੰਦ੍ਰਾਇਣਾ; ਸੇ ਕਿਤੈ ਨ ਲੇਖੰ ॥

ਬੇਦ ਪੜਹਿ ਸੰਪੂਰਨਾ; ਤਤੁ ਸਾਰ ਨ ਪੇਖੰ ॥

ਤਿਲਕੁ ਕਢਹਿ, ਇਸਨਾਨੁ ਕਰਿ; ਅੰਤਰਿ ਕਾਲੇਖੰ ॥

ਭੇਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨ ਲਭਈ; ਵਿਣੁ ਸਚੀ ਸਿਖੰ ॥

ਭੂਲਾ ਮਾਰਗਿ ਸੋ ਪਵੈ; ਜਿਸੁ ਧੁਰਿ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੰ ॥

ਤਿਨਿ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਿਆ ਆਪਣਾ; ਜਿਨਿ ਗੁਰੁ ਅਖੀ ਦੇਖੰ ॥੧੩॥

ਡਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

ਸੋ ਨਿਵਾਹੂ ਗਡਿ; ਜੋ ਚਲਾਊ ਨ ਥੀਐ ॥

ਕਾਰ ਕੂੜਾਵੀ ਛਡਿ; ਸੰਮਲੁ ਸਚੁ ਧਣੀ ॥੧॥

ਮਃ ੫ ॥

ਹਭ ਸਮਾਣੀ ਜੋਤਿ; ਜਿਉ ਜਲ ਘਟਾਊ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ॥

ਪਰਗਟੁ ਥੀਆ ਆਪਿ; ਨਾਨਕ, ਮਸਤਕਿ ਲਿਖਿਆ ॥੨॥

ਮਃ ੫ ॥

ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ, ਨਾਮੁ ਚਉ; ਆਠ ਪਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥

ਨਾਨਕ, ਦਰਗਹ ਮੰਨੀਅਹਿ; ਮਿਲੀ ਨਿਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥੩॥

ਪਉੜੀ ॥

ਬਾਹਰ ਭੇਖਿ ਨ ਪਾਈਐ; ਪ੍ਰਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥

ਇਕਸੁ, ਹਰਿ ਜੀਉ ਬਾਹਰੀ; ਸਭ ਫਿਰੈ ਨਿਕਾਮੀ ॥

ਮਨੁ ਰਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ; ਨਿਤ ਗਰਬਿ ਫਿਰਾਮੀ ॥

ਫਿਰਹਿ ਗੁਮਾਨੀ ਜਗ ਮਹਿ; ਕਿਆ ਗਰਬਹਿ ਦਾਮੀ? ॥

ਚਲਦਿਆ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲਈ; ਖਿਨ ਜਾਇ ਬਿਲਾਮੀ ॥

ਬਿਚਰਦੇ ਫਿਰਹਿ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ; ਹਰਿ ਜੀ ਹੁਕਾਮੀ ॥

ਕਰਮੁ ਖੁਲਾ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ; ਹਰਿ ਮਿਲਿਆ ਸੁਆਮੀ ॥

ਜੋ ਜਨੁ ਹਰਿ ਕਾ ਸੇਵਕੋ; ਹਰਿ ਤਿਸ ਕੀ ਕਾਮੀ ॥੧੪॥

ਡਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

ਮੁਖਹੁ ਅਲਾਏ ਹਭ ਮਰਣੁ; ਪਛਾਣੰਦੋ ਕੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਖਾਕੁ; ਜਿਨਾ ਯਕੀਨਾ ਹਿਕ ਸਿਉ ॥੧॥

ਮਃ ੫ ॥

ਜਾਣੁ ਵਸੰਦੋ ਮੰਝਿ; ਪਛਾਣੂ ਕੋ ਹੇਕੜੋ ॥

ਤੈ ਤਨਿ ਪੜਦਾ ਨਾਹਿ; ਨਾਨਕ, ਜੈ ਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ॥੨॥

ਮਃ ੫ ॥

ਮਤੜੀ ਕਾਂਢਕੁ ਆਹ; ਪਾਵ ਧੋਵੰਦੋ ਪੀਵਸਾ ॥

ਮੂ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਅਥਾਹ; ਪਸਣ ਕੂ ਸਚਾ ਧਣੀ ॥੩॥

ਪਉੜੀ ॥

ਨਿਰਭਉ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿਆ; ਨਾਲਿ ਮਾਇਆ ਰਚਾ ॥

ਆਵੈ ਜਾਇ ਭਵਾਈਐ; ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਨਚਾ ॥

ਬਚਨੁ ਕਰੇ ਤੈ ਖਿਸਕਿ ਜਾਇ; ਬੋਲੇ ਸਭੁ ਕਚਾ ॥

ਅੰਦਰਹੁ ਥੋਥਾ ਕੂੜਿਆਰੁ; ਕੂੜੀ ਸਭ ਖਚਾ ॥

ਵੈਰੁ ਕਰੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲਿ; ਝੂਠੇ ਲਾਲਚਾ ॥

ਮਾਰਿਆ ਸਚੈ ਪਾਤਿਸਾਹਿ; ਵੇਖਿ ਧੁਰਿ ਕਰਮਚਾ ॥

ਜਮਦੂਤੀ ਹੈ ਹੇਰਿਆ; ਦੁਖ ਹੀ ਮਹਿ ਪਚਾ ॥

ਹੋਆ ਤਪਾਵਸੁ ਧਰਮ ਕਾ; ਨਾਨਕ ਦਰਿ ਸਚਾ ॥੧੫॥

ਡਖਣੇ ਮਃ ੫ ॥

ਪਰਭਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮਿ ਜਪਿ; ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਧਿਆਇ ॥

ਜਨਮ ਮਰਣ ਮਲੁ ਉਤਰੈ; ਸਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੧॥

ਮਃ ੫ ॥

ਦੇਹ ਅੰਧਾਰੀ ਅੰਧੁ; ਸੁੰਞੀ ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੀਆ ॥

ਨਾਨਕ, ਸਫਲ ਜਨੰਮੁ; ਜੈ ਘਟਿ ਵੁਠਾ ਸਚੁ ਧਣੀ ॥੨॥

ਮਃ ੫ ॥

ਲੋਇਣ ਲੋਈ ਡਿਠ; ਪਿਆਸ ਨ ਬੁਝੈ ਮੂ ਘਣੀ ॥

Continued...

1099 : 4833
The followers of the six orders wander and roam around wearing religious robes, but they do not meet God.

1099 : 4834
They keep the lunar fasts, but they are of no account.

1099 : 4835
Those who read the Vedas in their entirety, still do not see the sublime essence of reality.

1099 : 4836
They apply ceremonial marks to their foreheads, and take cleansing baths, but they are blackened within.

1099 : 4837
They wear religious robes, but without the True Teachings, God is not found.

1099 : 4838
One who had strayed, finds the Path again, if such pre-ordained destiny is written on his forehead.

1099 : 4839
One who sees the Guru with his eyes, embellishes and exalts his human life. ||13||

1099 : 4840
Dakhanay, Fifth Mehl:

1099 : 4841
Focus on that which will not pass away.

1099 : 4842
Abandon your false actions, and meditate on the True Master. ||1||

1099 : 4843
Fifth Mehl:

1099 : 4844
God's Light is permeating all, like the moon reflected in the water.

1099 : 4845
He Himself is revealed, O Nanak, to one who has such destiny inscribed upon his forehead. ||2||

1099 : 4846
Fifth Mehl:

1099 : 4847
One's face becomes beautiful, chanting the Naam, the Name of the Lord, and singing His Glorious Praises, twenty-four hours a day.

1099 : 4848
O Nanak, in the Court of the Lord, you shall be accepted; even the homeless find a home there. ||3||

1099 : 4849
Pauree:

1099 : 4850
By wearing religious robes outwardly, God, the Inner-knower is not found.

1099 : 4851
Without the One Dear Lord, all wander around aimlessly.

1099 : 4852
Their minds are imbued with attachment to family, and so they continually wander around, puffed up with pride.

1099 : 4853
The arrogant wander around the world; why are they so proud of their wealth?

1099 : 4854
Their wealth shall not go with them when they depart; in an instant, it is gone.

1099 : 4855
They wander around in the world, according to the Hukam of the Lord's Command.

1099 : 4856
When one's karma is activated, one finds the Guru, and through Him, the Lord and Master is found.

1099 : 4857
That humble being, who serves the Lord, has his affairs resolved by the Lord. ||14||

1099 : 4858
Dakhanay, Fifth Mehl:

1099 : 4859
All speak with their mouths, but rare are those one who realize death.

1099 : 4860
Nanak is the dust of the feet of those who have faith in the One Lord. ||1||

1099 : 4861
Fifth Mehl:

1099 : 4862
Know that He dwells within all; rare are those who realize this.

1099 : 4863
There is no obscuring veil on the body of that one, O Nanak, who meets the Guru. ||2||

1099 : 4864
Fifth Mehl:

1099 : 4865
I drink in the water which has washed the feet of those who share the Teachings.

1099 : 4866
My body is filled with infinite love to see my True Master. ||3||

1099 : 4867
Pauree:

1099 : 4868
Forgetting the Naam, the Name of the Fearless Lord, he becomes attached to Maya.

1099 : 4869
He comes and goes, and wanders, dancing in countless incarnations.

1099 : 4870
He gives his word, but then backs out. All that he says is false.

1099 : 4871
The false person is hollow within; he is totally engrossed in falsehood.

1099 : 4872
He tries to take vengeance upon the Lord, who bears no vengeance; such a person is trapped by falsehood and greed.

1099 : 4873
The True King, the Primal Lord God, kills him when He sees what he has done.

1099 : 4874
The Messenger of Death sees him, and he rots away in pain.

1099 : 4875
Even-handed justice is administered, O Nanak, in the Court of the True Lord. ||15||

1099 : 4876
Dakhanay, Fifth Mehl:

1099 : 4877
In the early hours of the morning, chant the Name of God, and meditate on the Feet of the Guru.

1099 : 4878
The filth of birth and death is erased, singing the Glorious Praises of the True Lord. ||1||

1099 : 4879
Fifth Mehl:

1099 : 4880
The body is dark, blind and empty, without the Naam, the Name of the Lord.

1099 : 4881
O Nanak, fruitful is the birth of one, within whose heart the True Master dwells. ||2||

1099 : 4882
Fifth Mehl:

1099 : 4883
With my eyes, I have seen the Light; my great thirst for Him is not quenched.

Back to Top

-- Raag Maaroo - Part 111 --

 
About  FAQs  Sitemap  Sources  Privacy  History  Contact